Zedur AB,  Regementsgatan 24, 645 33 STRÄNGNÄS,  Tel 070-55 44 300 Normsäkring (Compliance) Företagsskandaler såsom Enron 2001 har inneburit kraftigt ökade legala och etiska krav på företag och organisationer. Nya internationella regler, såsom UK 2010 Bribery Act, ställer krav på att företag måste säkerställa att deras samarbetspartners lever upp till den nya lagstiftningen. Konsekvenserna för brott mot lagen kan vara enorma. Inom läkemedelsbranchen har många företag svarat upp mot de nya kraven genom att utfärda egna uppförandekoder (Code of Conduct). Syftet är att undvika allt samarbete med företag som kan förstöra läkemedelbolagets anseende eller innebära brott mot lagar. Dessa företag har därför som policy att bara samarbeta med företag som uppfyller kraven i upp förandekoden. Vid sidan av den rent affärsmässiga genomgången inför ett samarbete görs därför ofta en genomlysning av den tilltänkta partnerns verksamhet. Framförallt inom de områden som finns listade i faktarutan till vänster och beroende på samarbetets natur. Genomlysningen omfattar den tilltänkta partnerns egna uppföranderegler, hur dessa har implementeras genom utbildining samt omfattningen av uppföljning - kontrollinsatser. Uppförandereglerna måste vara en naturlig del av företagets verksamhet. Det är för sent att ordna upp brister inför förhandlingar med en tilltänkt samarbetspartner. Zedur har den kunskap som krävs för att genomföra en normsäkring på ett kostnadseffektivt sätt och utan att onödigt belasta den dagliga verksamheten. Uppföranderegler (Code of Conduct) Information, marknadsföring och försäljning av läkemedel Patientsäkerhet och Patientnytta Etik inom forskning och utveckling Förhindra mutbrott och korruption Anställningsförhållanden Säkerhet, hälsa och miljö Skydda personuppgifter Skydda företagets egendom och resurser Konkurrens- och kartellagstiftning Handelsregler